Звоните на номер:

Наши авторы

НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕР МЕН МОЛЕКУЛАЛЫҚ ДИНАМИКАНЫ МОДЕЛЬДЕУ АРҚЫЛЫ ІШЕК МИКРОБИОМАСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ АҚУЫЗДАРДЫ ҚҰРЫЛЫМҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ТАЛДАУ
Мансұр Жанболат Жомартұлы
Сакен Сейфуллин универінің Магистранты
РК г.Астана
Бельдеубаева Жанар Толеубаевна
PhD по специальности 6D070300 – «Информационные системы»,
Старший преподаватель кафедры «Информационные системы»
ҮЙ ЕСЕБІН ДАМЫТУ БАРЫСЫНДАҒЫ МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР
Әлімжан Ерсаят Зейноллаұлы
«Тұран-Астана» университетінің, Ақпараттық қауіпсіздік
мамандығының 2 курс магистранты,
Қазақстан, Нұр-сұлтан қаласы.
Тогжигитова Нургуль Кайрбаевна
«Тұран-Астана» университетінің Бизнес және ақпараттық қауіпсіздік кафедрасының доцент міңдетің атқарушы,Қазақстан, Нұр-сұлтан қаласы
ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ БАР АУРУЫН ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ МОДУЛДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ
 Сламбек Адина Жасұланқызы
Еуразия ұлттық университетінің, Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының 2 курс магистранты,
Қазақстан, Нұр-сұлтан қаласы
Оралбекова Жанар Орымбаевна
Еуразия ұлттық университетінің Информатика және ақпараттық қауіпсіздік кафедрасының доцент міңдетің атқарушы,
Қазақстан, Нұр-сұлтан қаласы
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БИОТОПЛИВЕ (БИОМАССЕ)
Жунусова Айза Қадыржанқызы
 преподаватель
Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
Тогжанова Жанар Кенжебековна
старший преподаватель
Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
Усипбекова Динара Избасаровна
 преподаватель-Казахский национальный медицинский университет имени  С.Д.Асфендиярова
Бакытова Майгуль Бакытовна
преподаватель, Казахский национальный аграрный исследовательский университет
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В МЕДИЦИНЕ
Қыдыр Айдос Серікұлы
Алматы технологиялық университеті
Научный руководитель: Иманбаева Кайрат  Сабетович
Алматы технологиялық университеті
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ В ВОДОПОДГОВКЕ
Мырзахметов Менлибай Мырзахметович
доктор технических наук, профессор, Казахский национальный исследовательский университет им. К.И. Сатпаева, г. Алматы, Казахстан
Даулетбаков Даниил Айдарович
 магистрант кафедры “Инженерные системы и сети”, Казахский национальный исследовательский университет им. К.И. Сатпаева, г. Алматы, Казахстан
ҮЛКЕН ДЕРЕКТЕР ОРТАСЫНДА PYTHON-ҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ВЕБ-ТЕКСЕРГІШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Нұрбақыт Айдана
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Ақпаратттық технологиялар факультеті “Информатика” мамандығының 2-курс магистранты
Жетекші: т.ғ.к., доцент Кудубаева Сауле Альжановна
ПУБЕРТАТТЫ КЕЗІНДЕГІ МЕНСТРУАЛЬДЫ ЦИКЛ БҰЗЫЛЫСТАРЫ ЖӘНЕ ФИТОТЕРАПИЯ
Ещанова Жанат Рустембековна
Ахмадниязова Малика Фархадовна
Салкенова Айым Айдаргалиевна
Закарина Айжанар
Резидент, интерн,  акушерство және гинекология кафедрасы, С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті, Алматы қ, Казахстан
Оспанова Сауле Турсынгалиевна
Жоғары санатты дәрігер, акушерство және гинекология кафедрасы, С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті, Алматы қ, Казахстан

 

СӨЙЛЕУДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТАНУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ
Сұлтанбекұлы Дәуіржан, 4 курс студенті,
Кульмамиров Серик Алгожаевич,
доцeнт м. a., т. ғ. к., XAA aкaдeмигi
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Қазақстан, Алматы қаласы
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, УКРЕПЛЯЮЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Тайбекова Алия Даулетбековна
магистрант 2 курса,
Алматинский университет энергетики и связи им. Г.Даукеева,
Казахстан, г. Алматы
КӘСІПОРЫН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ АУДИТ ПРОЦЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Сағынбекова Еңлік Нұрланқызы
2 курс магистранты,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
ғылыми жетекші: э.ғ.к., профессор м.а. Нургалиева Г.К.
Қазақстан, Алматы қ.
Ғылыми жетекшісі: Нургалиева Гульнар Казбековна, э.ғ.к., профессор м.а
ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ
Соболь Виктория Александровна
Магистрант 1 курса
Университет Туран Астана
Сауле Джамбуловна Аубакирова
Научный руководитель, PhD, профессор
Университет Туран Астана,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан                                                             
ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ КАК ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Амуртаева Динара Талгатовна
доцент кафедры
специальных юридических дисциплин
Института послевузовского образования
Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре РК,
город Косшы Целиноградского района
Акмолинской области РК,
юрист 1-класса, кандидат юридических наук
Ердавлетова Карима Нурлановна
магистрант 1 курса
Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре РК,
город Косшы Целиноградского района
Акмолинской области РК,
юрист 2-класса
КІШІГІРІМ БОЛСА ДА БАЙ, ДЕРБЕС ӘРІ АУҚАТТЫ ҚАТАР МЕМЛЕКЕТІ
 Сиражет Мешіт
халықаралық қатынастар (MIR-2021) мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Дипломатия институнының магистранты,
Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан.
Ғылыми жетекші - Мажиденова Дарико Магауияновна
Тарих ғылымдарының докторы, академик, профессор, ҚР дипломатиялық қызметінің еңбек сіңірген қызметкері.
КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
 Карисов Берик Канатович,
магистрант 1-го курса,
Специальность «Международные отношения» Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, г.Нур-Султан, Республика Казахстан.Научный руководитель – Мухит-Ардагер Сыдыкназаров
ВОСПРИЯТИЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ: КАЗАХСТАН И РОССИЯ
 Ахмедов Ержан Гаухарович
Магистрант 1-го курса
Институт дипломатии
Академии государственного управления
при Президенте Республики Казахстан
специальность «Международные отношения»
научный руководитель – Мухит-Ардагер Сыдыкназаров

 

РӨЛДІК ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ МӘДЕНИАРАЛЫҚ СӨЙЛЕУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ
Әлиасқаров Әлішер Орынбекұлы
Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің 2 курс магистранты , Алматы, Қазақстан

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Шубаева Галия Сабыржановна
ассоциированный профессор, кандидат наук, кафедра Педагогика и Психология.
Войцеховская Екатерина Юрьевна
студентка, степень магистратура, кафедра Педагогика и Психология,
специальность Дефектология.
Казахский Национальный Женский Педагогический Университет г. Алматы
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР И ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА С ПОМОЩЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.
Абуниязова Саидам Абайдуллаевна
Магистрант 2 курса,
Алматинский университет энергетики и связи им.Г.Даукеева,
Казанина Ирина Владимировна
Научный руководитель, доцент.
Алматинский университет энергетики и связи им.Г.Даукеева,
Казахстан, г.Алматы
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Орынтаев А.Т. 
Студент бакалавриата бизнес администрирования,
Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева, Алматы, Казахстан;
Исследование выполнено при поддержке Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИЗОЛЯТОРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
Төлеметов Шыңғыс Қыдыралыұлы
Магистрант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, юрист 1-го класса
г. Нур-Султан, Республика Казахстан
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Граусбард Вероника Владиславовна
студент, кафедра менеджмента и бизнеса,
Университет Международного Бизнеса (UIB),
РК, г. Алматы
Тен Татьяна Дмитриевна
студент, кафедра менеджмента и бизнеса,
Университет Международного Бизнеса (UIB),
РК, г. Алматы
Басенко Андрей Николаевич
студент, кафедра менеджмента и бизнеса,
Университет Международного Бизнеса (UIB),
РК, г. Алматы
Досманбетова Маншук Серикбаевна
научный руководитель, PhD, доцент кафедры Финансы и учет,
Университет Международного Бизнеса (UIB),
РК, г. Алматы
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПОИСКУ ЗАКАЗОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Анарбай Санжар Ерланұлы
магистрант 2 курса
 Международный университет информационных технологий
Казахстан, г.Алматы
 
Мустафина Аккыз Кураковна
Научный руководитель - к.т.н., ассоц. профессор
Международный университет информационных технологий
Казахстан, г.Алматы
ВВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Керимжан Молдир, резидент, акушер-гинеколог
Дуйсен Мухтар, резидент, акушер-гинеколог
НАО Карагандинский медицинский университет
г.Караганда
Научный руководитель:
Турдыбекова Ясминур Габдулхаковна
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Исмайлов Мұса Кенжеғалиұлы
Бәтенова Ұлпан Ғалымқызы
Кемпиров Данияр Сеилханович
Абдраманов Аят Серикович
Шакеев Кайрат Танабаевич, д.м.н профессор кафедры хирургической болезни.
Университет НАО МУК
КГП на ПХВ МБ им. профессора Х.Ж. Макажанова
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Аханова Гулбану Бегімқұлқызы
 Колдибаева Роза Исламқызы
Резиденты-кардиологи
Карагандинский медицинский университет
г.Караганда
Научные руководители:
Тайжанова Дана Жумагалиевна
 Вистерничан Ольга Александровна
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА У ЛИЦ 40-65 ЛЕТ
Ихазова Гульнисам Ташмахаметовна, Серикжанова Арай Серикжанкызы,
Зунунов Алтай  Берекетович
Резиденты  АО НМУ им Асфендиярова, кафедра «Семейная медицина»
Научные руководители:
Жадыкова А.Ж., Нурсеитова Л.А.
Ассистенты кафедры ОВП-2
г.Алматы
ФАКТОРЫ РИСКА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ДИАБЕТА
Раушанбекова Улдана Аскаркызы, Рахманбердиева Жазира Болаткызы,
Кадырова Аксауле Ергазыкызы
Резиденты  АО НМУ им Асфендиярова, кафедра «Семейная медицина»
Научные руководители:
Муратов Ержан Жакыпулы, Шопабаев Нурсултан Батырбекович
Ассистенты кафедры ОВП-2
г.Алматы
Звоните на номер:
Напишите нам
По всем вопросам, просим написать на почту! 
Мы находимся по адресу:
M02E6B9

Казахстан, г. Караганда